Przetargi


12.10.2017r.

 

Znak sprawy: ZP/1/2017

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

19.09.2017r.

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu ZP/1/2017 na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.

 

Odpowiedzi do pobrania (plik.zip)

 

 

 

 


19.09.2017r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Znak sprawy: ZP/1/2017

19 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.

 

Modyfikacja III Treści SIWZ 

 

 

15.09.2017r.


MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: ZP/1/2017

19 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści II SIWZ

Ogłoszenie

 

 

 

 

Chełmża , dnia 10.08.2017 r.

Znak sprawy: ZP/1/2017


 

19 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.

 

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Załączniki do pobrania [POBIERZ]

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Chełmża , dnia 07 luty 2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty sprzęt. 


Chełmża , dnia 11 stycznia 2017 r.

Znak sprawy:  Nr sprawy: ZP/2/2016

Dotyczy: czteroczęściowego postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na„DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO W POSTACJI ULTRASONOGRAFU DO BADAŃ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH,HOLTERU EKG Z REJESTRATORAMI,  ECHOKARDIOGRAFU, KARDIOTOKOGRAFU DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oraz punktem 15.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28 grudnia 2016 r., Zamawiający informuje:

•          Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi:.

Na część 1  zamówienia: 220000,00 zł brutto,

Na część 2  zamówienia: 50000,00 zł brutto,

Na część 3  zamówienia: 130000,00 zł brutto,

Na część 4  zamówienia: 10000,00 zł brutto.

 

•          W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, tj. do dnia 11.01.2017 r. do godz. 10.00 do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

 

Ofertę nr 1firma MEDINCO POLSKA Sp. z o.o. sp. k., ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa.  Oferta została złożona na wszystkie cztery części zamówienia.

Cena brutto oferty na część 1 wyniosła: 229986,00 zł brutto,

Cena brutto oferty na część 2 wyniosła: 44982,00 zł brutto,

Cena brutto oferty na część 3 wyniosła: 135000,00 zł brutto,

Cena brutto oferty na część 4 wyniosła: 9990,00 zł brutto,


Chełmża, dn. 05.01.2017 r.

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nr ZP/2/2016 na dostawę sprzętu medycznego [POBIERZ]


Chełmża, dn. 04.01.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 376751 - 2016
Data: 30/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Powiatowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 87154789900000, ul. ul. Szewska  23, 87140   Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 675 22 55, e-mail szpitalchelmza@gmail.com, faks 56 676 45 56. 
Adres strony internetowej (url): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 09/01/2017 godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 11/01/2017 godz. 10:00
 
Modyfikacja do SIWZ  [POBIERZ]

Chełmża, dn. 04.01.2017 r.

Znak sprawy:  ZP/2/2016

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:Czteroczęściowego postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na„DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO W POSTACI ULTRASONOGRAFU DO BADAŃ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH,HOLTERU EKG Z REJESTRATORAMI,  ECHOKARDIOGRAFU, KARDIOTOKOGRAFU DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ).

1.      Zakres modyfikacji dotyczy § 5 ust 6 projektu umów – załączniki nr 7a,7b,7c,7d.

Było:Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego, w następnym dniu roboczym.

Jest:Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego.

2.      Zakres modyfikacji dotyczy § 7 ust 1 i 2 projektu umów – załączniki nr 7a,7b,7c,7d.

Było:§ 7 ust 1 projektu umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania kar umownych w przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania w części lub w całości, w wysokości 3 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

Jest:   § 7 ust 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania kar umownych w przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania w części lub w całości, w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

Było:§ 7 ust 2 projektu umowy:

W przypadku opóźnienia w podjęciu naprawy, bądź opóźnienia wynikającego z niedostarczenia naprawionego sprzętu w terminie Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania kar umownych wysokość 3 % wartości sprzętu podlegającego naprawie, za każdy dzień opóźnienia.

Jest:   § 7 ust 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

 

W przypadku opóźnienia w podjęciu naprawy, bądź opóźnienia wynikającego z niedostarczenia naprawionego sprzętu w terminie Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania kar umownych wysokość 1 % wartości sprzętu podlegającego naprawie, za każdy dzień opóźnienia.

Pliki do pobrania

Treść ogłoszenia do pobrania [POBIERZ]

Pytania i Odpowiedzi [POBIERZ]


Chełmża, dn. 02.01.2017 r.

Znak sprawy:  ZP/2/2016

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:Czteroczęściowego postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na„DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO W POSTACJI ULTRASONOGRAFU DO BADAŃ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH,HOLTERU EKG Z REJESTRATORAMI,  ECHOKARDIOGRAFU, KARDIOTOKOGRAFU DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ).

I.       Zakres modyfikacji dotyczy rozdziału III SIWZ - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Było: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Jest: TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

II.

Dodaje się punkt 3.2. w rozdziale III SIWZ w brzmieniu:

3.2.Miejscem dostawy zaoferowanego sprzętu, będzie siedziba Zamawiającego -  ul. Szewska 23,87-140 Chełmża. Dokładna lokalizacja i miejsce instalacji przedmiotu zamówienia (piętro, sala) zostanie podana przez Zamawiającego na etapie zawierania umowy z wyłonionym wykonawcą.

Treść ogłoszenia do pobrania [POBIERZ]


Ogłoszenie nr 376751 - 2016 z dnia 2016-12-30 r.
Chełmża: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO W POSTACI ULTRASONOGRAFU DO BADAŃ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH, HOLTERU EKG Z REJESTRATORAMI,ECHOKARDIOGRAFU,KARDIOTOKOGRAFU DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak

Nazwa projektu lub programu
Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 87154789900000, ul. ul. Szewska  23, 87140   Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 675 22 55, e-mail szpitalchelmza@gmail.com, faks 56 676 45 56. 
Adres strony internetowej (URL): 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.szpitalchelmza.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3 ust. 1 p. 3 ustawy Pzp
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie 
www.szpitalchelmza.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie 
www.szpitalchelmza.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
W wersji papierowej - Szpital Powiatowy Spółka z o.o. ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża
Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO W POSTACI ULTRASONOGRAFU DO BADAŃ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH, HOLTERU EKG Z REJESTRATORAMI,ECHOKARDIOGRAFU,KARDIOTOKOGRAFU DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Numer referencyjny: ZP/2/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO W POSTACI ULTRASONOGRAFU DO BADAŃ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH, HOLTERU EKG Z REJESTRATORAMI, ECHOKARDIOGRAFU, KARDIOTOKOGRAFU DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ. Przedmiot zamówienia podzielono na cztery części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1A, 1B, 1C, 1D do SIWZ z dnia 28 grudnia 2016 r. – specyfikacja techniczna 

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 35

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotowego zamówienia liczony od dnia podpisania umowy wynosi odpowiednio: 35 dni – dla każdej części zamówienia
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
W celu potwierdzenia, że oferowane, dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda w szczególności: foldery / prospekty reklamowe producenta / wydruki ze stron WWW producenta / dokumentację lub inne materiały informacyjne producenta oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim, umożliwiające weryfikację obligatoryjnych parametrów lub funkcji wymaganych przez Zamawiającego w Załącznika nr 1 do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia; wskazane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Jeżeli w prospekcie technicznym brakuje opisu danej funkcji lub wartości parametru przedmiotu zamówienia, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. części instrukcji obsługi), na podstawie których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru oferowanego przedmiotu zamówienia z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2)W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. 3)Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4)Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami dołączonymi do niniejszej SIWZ, w tym wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, oraz wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) w zależności na którą część jest składana oferta - załącznik nr 1A lub 1B lub 1C lub 1D
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 09/01/2017, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ULTRASONOGRAF DO BADAŃ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 2    Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:HOLTER EKG Z REJESTRATORAMI
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 3    Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ECHOKARDIOGRAF
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 4    Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Załączniki do pobrania [POBIERZ]

Załączniki zostały skompresowane programem pakującym. Zalecamy użycia 7zip lub winrar w celu rozpakowania plików.


Chełmża, dn. 29.12.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Chełmża, dn. 23.12.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert


Chełmża, dn. 16.12.2016 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy postępowania, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy obiektu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Browinie wraz z uzyskaniem wymaganych  prawem prawomocnych pozwoleń na budowę wydanych przez właściwy organ oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych ww. dokumentacją.

Modyfikacja treści specyfikacji do pobrania [POBIERZ]

Załacznik Nr 2 do pobrania [POBIERZ]


Chełmża, dnia 14.12.2016r.

Ogłoszenie o wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy obiektu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Browinie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych pozwoleń na budowę wydanych przez właściwy organ oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych ww. dokumentacją.

Treść ogłoszenia do pobrania [POBIERZ]

Pozostałe dokumenty znajdują się w linku ponizej. Ze względu na spora ilość plików, zostały one spakowane. W celu rozpakowania pliku prosze o zastowowanie programy 7zip lub winrar. 

Dokumentacja


Chełmża, dnia 15.04.2016 r.

ZP/ 1 /2016

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

         W związku z  zakończeniem  postępowania  i dokonaniem wyboru  najkorzystniejszej oferty w

procedurze  prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p.) w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego, nie eksploatowanego ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym”

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 2

87-162 Lubicz Górny

na zadanie za cenę  347 855,07 zł                 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą  korzystną. 

Streszczenie i ocena złożonej oferty

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres wykonawcy            

 

Liczba pkt w kryterium Cena 90%     

Termin dostawy

10%

Razem punkty

 

1

W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 2

87-162 Lubicz Górny

 

90,00

 

      10,00

 

100,00

 Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 2 p. 1 ustawy.

 

Zmiana w przetargu

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób 

w rozdziale XI SIWZ jest:

termin składania ofert 30.03.2016 r, godz. 09:00

termin otwarcia ofert 30.03.2016 godz. 09:15

 

w rozdziale XI SIWZ powinno być : 

termin składania ofert 05.04.2016 r, godz. 09:00

 

termin otwarcia ofert 05.04.2016 godz. 09:15

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu [POBIERZ]


Numer ogłoszenia: 67706 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 29051 - 2016 data 21.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 675 22 55, fax. 56 676 45 56.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

  • W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 30.03.2016 godzina 09:00.

  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 05.04.2016 godzina 09:00.


Numer ogłoszenia: 29377 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 29051 - 2016 data 21.03.2016 r.

 

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia [POBIERZ]


Numer ogłoszenia: 29345 ­ 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
 

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 29051 ­ 2016 data 21.03.2016 r.
 
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia [POBIERZ]

Chełmża: Dostawa fabrycznie nowego, nie eksploatowanego, ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym
Numer ogłoszenia: 29051 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V    zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. , ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 675 22 55, faks 56 676 45 56.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalchelmza.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3 ust. 1 p. 3 ustawy Pzp.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego, nie eksploatowanego, ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego, nie eksploatowanego, ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 i 1A do SIWZ.
II.1.5)
     przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3, 34.11.41.22-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca obowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien udokumentować spełnianie warunku poprzez przedstawienie wykazu głównych dostaw, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie; Na potwierdzenie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy winni wykazać wykonanie co najmniej jednego zamówienia, polegającego na dostawie fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego z wyposażeniem o wartości co najmniej 200.000 zł wraz z załączeniem dowodu, czy zamówienie zostało wykonane należycie; Dowodami czy dostawa została wykonana należycie, są: a) poświadczenie, b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a), c) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w rozdziale VI ust 2 pkt 2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w rozdziale VI ust 2 pkt 2 a) i b).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca obowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca obowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną. 2) Wypełniony formularz ofertowo-cenowy 3) Wypełniony opis przedmiotu zamówienia -załącznik 1A
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin dostawy - 10
IV.2.2)
     przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalchelmza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża Sekretariat zarządu, wejście C, piętro 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża Sekretariat zarządu, wejście C, piętro 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


załączniki (zapisz element docelowy jako...) :

ogloszenie_o_zamowieniu
SIWZ_ambulanse_Chelmza2016-1
Zalacznik_nr_1_A_Przedmiot_zamowienia
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.formularz_ofertowo-cenowy
zalacznik_nr_2
Zalacznik_nr_3
Zalacznik_nr_4
Zalacznik_nr_5
zalacznik_nr_6_do_SIWZ_projekt umowy
 


 

 
 

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu ZP/1/2017 na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]