Wydanie dokumentacji medycznej
 
 1. Dokumentację medyczną (kserokopie) wydaje się na wniosek pacjenta (wypisany na druk wydanym przez dział statystyki medycznej lub napisany własnoręcznie)  złożony lub przesłany do dyrekcji szpitala - sekretariat.
 2. Sekretariat przekazuje wniosek do działu statystyki w celu przygotowania.
 3. Wniosek rozpatruje się w ciągu 7 dni od daty otrzymania.
 4. Odbiór i wydanie dokumentacji pacjentowi potwierdza się na jednym wniosku.
 5. Jeśli dokumentacja wydawana jest  innej osobie niż pacjent (np. dzieci, małżonek lub inna osoba upoważniona w historii choroby) musi ona posiadać upoważnienie wraz z numerem dowodu osobistego pacjenta i własnym w celu potwierdzenia tożsamości.
 6. O odbiorze dokumentacji pacjent informowany jest osobiście ( dokumenty wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00) zgodnie z datą otrzymania wniosku w dziale statystyki medycznej.
 7. W przypadku zgonu pacjenta, prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia (upoważnienie znajduje się w historii choroby).
 8. Odpłatność pobiera się zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6.11.2008r. (Dz. Ustaw nr 52 poz.417 z 2009 z późn. zmianami) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dn.11.05.2017r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2017r.
 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,30 zł

 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,69 zł

 • za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - 8,44 zł

     9. Kalkulację kosztów kopiowania dokumentacji ustala się przez przeliczenie ilości kopii stron x cenę (ewentualnie plus znaczek listu poleconego).

Kwota uiszczana jest w rejestracji poradni specjalistycznych szpitala lub przez wystawioną fakturę w dziale księgowości.

Każda strona dokumentu jest numerowana i podpisana przez Ordynatora oddziału lub jego zastępcę za zgodność z oryginałem.

Osoby zainteresowane oraz uprawnione do odbioru dokumentacji medycznej z roku 1995 mogą odebrać do końca marca 2016. W tym celu należy złożyć odpowieni wniosek w dziale statystyki medyczne. 

Załaczniki do pobrania:

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentaji medycznej

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]