Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu
Zamówienia COVIDOWE


  


 

 

 


Chełmża, dnia 15.09.2020 r.

Szpital Powiatowy w Chełmży zaprasza do złożenia oferty poprzez podanie ceny zamówienia w celu rozeznania rynku na: Doposażenie Szpitala Powiatowego w Chełmży związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr.1

Załącznik nr. 1A

Załącznik nr. 1B

Załączik nr. 1C

Załącznik nr.1D

Załącznik nr. 1E

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

odpowiedz na zapytanie ofertowe

 
 


 


    

 


Chełmża, dnia 15.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z koniecznością zakupu urządzeń medycznych w ramach realizowanego projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, zapraszam do złożenia oferty polegającej na dostawie 2 sztuk butli tlenowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Łączna planowana wartość inwestycji wyniesie ok. 665 tys. zł.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk butli tlenowych do tlenu medycznego o pojemności 2 litrów każda.

2. Termin wykonania usługi: do 30.06.2020 roku.

4. Oferta powinna być dostarczona na adres Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża lub meilem na adres szpital_techniczny@wp.pl do dnia 18.06.2020 roku do godz.10.00.

Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- wartość oferty (netto lub brutto),

- podpis oferenta.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny wykonawcy.


   

 
Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]