Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu
Archiwum


Chełmża, dn 08.10.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę bieżących potrzeb zamawiającego) dostawa pieczywa

Ogłoszeniu o wszczęciu postępowania [TUTAJ]

SIWZ Pieczywo- 2015 [TUTAJ]

Formularz cenowy załącznik nr 2 [TUTAJ]

Załączniki od nr 3 do 8 [TUTAJ]

Otwarcie ofert - pieczywo 2015 [TUTAJ]

Oferty [Oferta1] [Oferta2]

Wybór oferty - pieczywo [TUTAJ]


Chełmża, dnia  02.10.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych

– 1/Z/2015

 

Zawiadomienie o wyborze - pakiet nr.6 [TUTAJ]


Chełmża, dnia 28.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych

– 1/Z/2015

Treść zawiadomienia [TUTAJ]


 

Chełmża, dnia 22.09.2015 r.

Notatka z otwarcia ofert

- artykuły spożywcze

 

Notatka do pobrania [TUTAJ]

Złożone Oferty [TUTAJ]

Oczywista pomyłka [TUTAJ] * dodano dnia 23.09.2015

Wykaz dokumentów i ich spełnienie przez dostawców [TUTAJ] * dodano dnia 23.09.215

Streszczenie oceny ofert - 2015 żywność [TUTAJ]

Zawiadomienie o uniewanieniu w części dotyczącej pakietu nr 7 [TUTAJ]


 

Chełmża, dnia 11.09.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę bieżących potrzeb zamawiającego) dostawa artykułów spożywczych.

 

Całość pobierz [TUTAJ]

Odpowiedzi na pytania: [TUTAJ]


Chełmża, dnia 13.07.2015 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Szewska 23

87-140 Chełmża

NIP: 879 22 76 028   Regon: 871547899

 

                                                                                                                                 Do wszystkich Wykonawców

                                                            

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i sprzętu dla oddziałów intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych SzpitalaPowiatowego w Chełmży.

 

Znak postępowania: 3/SM/2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W W/W POSTĘPOWANIU

 

1. Informacja o wybranej ofercie:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i sprzętu dla oddziałów intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych SzpitalaPowiatowego w Chełmży (Znak postępowania: 3/SM/2015)  wybrano do realizacji zamówienia jako najkorzystniejszą następującą, złożoną ofertę:

Nazwa Wykonawcy, którego oferta została wybrana:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa

Cezal Lublin Sp. z o.o.

Al.Spółdzielczości Pracy 38

20-147 Lublin           

 

Zaoferowana cena bruttowykonania zamówienia:

484 300,20zł.

 

ZaoferowanyTermin płatnościza zrealizowany przedmiot zamówienia:

45 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

–   w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

-    Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena 90% , Termin płatności zazrealizowany przedmiot zamówienia10%).

 

-    wybrana oferta była jedyną i najkorzystniejszą ofertą w kryterium cena oraz termin płatności zazrealizowany przedmiot zamówieniai w związku z tym otrzymała maksymalną ilość 100 punktów.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy ograniczenia określone w art. 94 ust. 1 tej ustawy nie znajdują zastosowania, a umowa może być zawarta przed upływem terminów wskazanych w tym przepisie.

 

2.

Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:

 

„WTcorp” Spółka z o.o.

ul. Chmielna 9

21-002 Marysin

NIP: 7133081320

 

3. Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony następujący wykonawca:

 

„WTcorp” Spółka z o.o.

ul. Chmielna 9

21-002 Marysin

NIP: 7133081320

 

Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia:

Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu tekstu jednolitego: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 (zwanej dalej także ustawą p.z.p.)  - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

            Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę - „WTcorp” Spółka z o.o. z siedzibą w Marysinie do uzupełnienia brakujących dokumentów w postaci wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (tj. co najmniej jedną dostawą odpowiadającą rodzajowo przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 300.000,00 zł ) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy powyższe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wezwany Wykonawca wymagany wykaz powinien złożyć do dnia 26.06.2015r.

Mimo upływu powyższego terminu, Wykonawca nie złożył w/w wymaganego wykazu. W konsekwencji zamawiający wykluczył powyższego Wykonawcę- „WTcorp” Spółka z o.o. z siedzibą w Marysinie z postępowaniana podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy p.z.p., którego oferta tym samym została odrzucona.

 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy - „WTcorp” Spółka z o.o. z siedzibą w Marysinie na podstawie:

- art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – zgodnie z którym ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

- art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – dział VI “Środki ochrony prawnej”.

 

 

                                                                             

16.06.2015

 

OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu medycznego w postaci ultrasonografu dla Szpitala Powiatowego w Chełmży.

Znak postępowania: 4/SM/2015

Treść ogłoszenia [POBIERZ]


 

12.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Chełmża: Przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii, oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży II/BUD/2015
Numer ogłoszenia: 142054 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015

Treść ogłoszenia [POBIERZ]


 
08.06.2015
UBEZPIECZENIE SZPITALA POWIATOWEGO W CHEŁMŻY
SP. Z O.O.
Numer ogłoszenia: 135440 - 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Treść ogłoszenia [POBIERZ]

 


27.05.2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę sprzętu medycznego w postaci ultrasonografu

dla Szpitala Powiatowego w Chełmży

 

Chełmża: Dostawa sprzętu medycznego w postaci ultrasonografu dla Szpitala Powiatowego w Chełmży.Oznaczenie postępowania: 4/SM/2015


Numer ogłoszenia: 126416-2015;

data zamieszczenia: 27.05.2015r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Treść ogłoszenia [POBIERZ]

Treść SIWZ [POBIERZ]

Załączniki do SIWZ [POBIERZ]

 

 


21.05.2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę wyposażenia i sprzętu

dla oddziałów intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych SzpitalaPowiatowego w Chełmży

Treść ogłoszenia [POBIERZ]

Treść SIWZ [POBIERZ]

Załączniki do SIWZ [POBIERZ]

Modyfikacja treści SIWZ [POBIERZ]

Zmieniony załącznik nr 9 [POBIERZ]

Zmieniony załącznik nr 10 [POBIERZ]

Odpowiedzi na pytania przetargowe [POBIERZ]

 


16.04.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ZNAK POSTĘPOWANIA: II/BUD/2015

 

Treść ogloszenia do pobrania [POBIERZ]

 


01.04.2015

Informuję, że w związku z zapytaniem ofertowym skierowanym przez Zamawiającego w dniu 20.03.2015, dotyczącym pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branżach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- sanitarnej,

- elektrycznej

do siedziby Zamawiającego wpłynęły trzy oferty.

Spośród złożonych ofert wybrano ofertę firmy:

„KSM” Jan Milewski, 87-100 Toruń, ul. Śliwowa 10.

Z powyższym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.


20.03.2015

Zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży”, zapraszam do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- sanitarnej,

- elektrycznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 3.2. Łączna planowana wartość inwestycji w zakresie prac remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych wyniesie nie więcej niż 1.489.907,23 zł.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie i wyposażeniu oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży. Szczegółowy zakres robót, nad którymi będzie sprawowany nadzór znajduje się w załączniku nr 1 t.j. dokumentacji budowlanej, w skład której wchodzą: 1) projekt budowlany, 2) warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

2. Termin wykonania usługi: do 31.07.2015 roku.

4. Oferty powinny być dostarczone na adres Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża do dnia 27.03.2015 roku.

Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- wartość oferty (netto oraz brutto),

- tytuł zawodowy oraz zakres uprawnień budowlanych,

- podpis wykonawcy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny wykonawcy.


18.03.2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i wyposażeniu oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży

Chełmża: przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w ChełmżyII/BUD/2015
Numer ogłoszenia: 59382 data zamieszczenia: 17.03.2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Treść Ogłoszenia [POBIERZ]

Treść SIWZ [POBIERZ]

Projekt umowy [POBIERZ]

Warunki techniczne [POBIERZ]

Projekt budowlany [POBIERZ]

Odpowiedzi na pytania [POBIERZ]


13.03.2015

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), postanawia unieważnić postępowanie w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i wyposażeniu oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży (prowadzone pod znakiem: I/BUD/2015).

Całość ogłoszenia [POBIERZ]


10.02.2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i wyposażeniu oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży

Chełmża: przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w ChełmżyI/BUD/2015
Numer ogłoszenia: 29696 data zamieszczenia: 10.02.2015r.

 

Treść ogłoszenia [POBIERZ]

Treść SIWZ [POBIERZ]

Projekt umowy [POBIERZ]

Warunki techniczne [POBIERZ]

Projekt budowlany [POBIERZ]

ODPOWIEDZI NA PYTANIA


13.01.2015

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), postanawia unieważnić postępowanie w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i wyposażeniu oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży (prowadzone pod znakiem: II/BUD/2014).

Całość ogłoszenia [POBIERZ]


15.12.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i wyposażeniu oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży

Chełmża: przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży(II/BUD/2014)
Numer ogłoszenia: 258157-2014; data zamieszczenia: 15.12.2014r.

Treść ogłoszenia [POBIERZ]

Treść SIWZ [POBIERZ]

Projekt umowy [POBIERZ]

Warunki techniczne [POBIERZ]

Projekt budowlany [POBIERZ]


Otwarcie ofert

na dostawę drobnego sprzętu medycznego

07.11.2014 r. godz. 10.00.

Numer sprawy: 3/DSM/2014

Notatka służbowa z otwarcia ofert do POBRANIA

Skan oferty firmy SORIMEX

Skan oferty firmy ROVERS

Skan oferty firmy ZARYS

Skan oferty firmy BIALMED

Skan oferty firmy CEZAL

Unieważnienie pakietu Nr 4, 7, 8, 9

Unieważnienie pakietu Nr 3

 

Poprawienie omyłki rachunkowej [POBIERZ]

Streszczenie oceny  i  porównania   złożonych ofert  [POBIERZ]

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

– 1/DSM/2014

[POBIERZ]


31.10.2014 r.

PRZETARG 

na

 dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

 

Treść ogłoszenia POBIERZ

Treść SIWZ POBIERZ

Formularz cenowy POBIERZ

UWAGA ZMIANA SIWZ !!!  (pliki do pobrania poniżej)

SIWZ POBIERZ

Pakiet Nr 12 POBIERZ

Pakiet Nr 13 POBIERZ

Odpowiedzi na pytania POBIERZ

UWAGA

Sprostowanie dotyczące pakietu nr 12 POBIERZ


01.07.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych

– 2/Z/2014

Treść ogłoszenia do POBRANIA


26.06.2014

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu prztargu

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

diagnostyki obrazowej

 

Treść ogłoszenia do POBRANIA


23.06.2014

Protokół z otwarcia ofert

na dostawę artykułow spożywczych

 

Pliki do POBRANIA

 


 

11.06.2014

KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Przedmiot konkursu obejmuje:
 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej: opisywanie badań tomografii komputerowej (TK) oraz opisywanie badań radiologicznych (RTG) w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Spółki Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmży.

Treść ogloszenia: POBIERZ

Warunki konkursu POBIERZ

Warunki umowne POBIERZ

Umowa powierzania, przetwarzania i ochrony danych osobowych POBIERZ


10.06.2014

Przetarg na

 "Dostawa artukułów spożywczych"

 

Identyfikator: 2/Z/2014

 

Treść Przetargu oraz załączniki do pobrania

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA (WNIOSKI) WYKONAWCY PRZEKAZANE ZAMAWIAJĄMU ZA POŚREDNICTWEM FAKSU W DNIU 11 CZERWCA 2014 r. – DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

W dniu 11 czerwca 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło od jednego z Wykonawców pismo z pytaniami o następującej treści:

1.      Czy pozycja 7 pakietu 6”pieczywo żytnie gr 500” to podstawowe pieczywo mieszane typu chleb zwykły?

2.      Czy minimalna ilość dostaw, wskazana zgodnie z załącznikiem 7, to 3 dostawy?

W związku wyżej przytoczonymi pytaniami, Zamawiający informuje co następuje:

Ad pkt 1. w/w zapytania:

Zamawiający potwierdza, że pieczywo żytnie o gr. 500, to podstawowe pieczywo mieszane typu chleb zwykły..

Ad. pkt 2. w/w zapytania:

Zamawiający wskazał w załączniku nr 7, realizację trzech dostaw.

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA (WNIOSKI) WYKONAWCY PRZEKAZANE ZAMAWIAJĄMU ZA POŚREDNICTWEM EMAILA W DNIU 12 CZERWCA 2014 r. – DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.

 

W dniu 12 czerwca 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło od jednego z Wykonawców pismo z pytaniami o następującej treści:

1.      Czy dopuszczają Państwo dostawy jogurtu owocowego w opakowaniach 150g?

W związku wyżej przytoczonymi pytaniami, Zamawiający informuje co następuje:

Ad pkt 1. w/w zapytania:

Zamawiający nie dopuszcza opakowań większych niż te ujęte w siwz.


Chełmża, dnia 22.05.2014 r.

 

Informuję, że w związku z zapytaniem ofertowym skierowanym przez Zamawiającego w dniu 28.04.2014, dotyczącym opracowania studium wykonalności projektu oraz wniosku o dofinansowanie w ramach realizacji projektu „Przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży”

do siedziby Zamawiającego wpłynęły trzy oferty.

Spośród złożonych ofert wybrano ofertę firmy:

Proksen Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Lubicka 44.

Z powyższym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.

 


Chełmża, dnia 02.05.2014 r.

 

Informuję, że w związku z zapytaniem ofertowym skierowanym przez Zamawiającego w dniu 10.04.2014, dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej przy realizacji projektu „Przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży”

do siedziby Zamawiającego wpłynęły trzy oferty.

Spośród złożonych ofert wybrano ofertę firmy:

Pracownia INWESTPROJ Wojciech Osak, 87-134 Rozgarty, ul. Toruńska 10.

Z powyższym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.


Chełmża, dnia 10.04.2014 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży”, zapraszam do złożenia oferty polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 3.2. Łączna planowana wartość inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania:

- inwentaryzacji budowlanej,

- technologii medycznej,

- projektu architektonicznego,

- projektu konstrukcji,

- projektu branży sanitarnej (wod-kan, c.o., wentylacji),

- projektu gazów medycznych,

- projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- uzgodnień niezbędnych di uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przedmiarów,

- kosztorysów,

- specyfikacji.

2. Termin wykonania usługi: do 30.05.2014 roku.

4. Oferty powinny być dostarczone na adres Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża do dnia 30.04.2014 roku.

Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- wartość oferty (netto lub brutto),

- podpis oferenta.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny wykonawcy.


03.04.2014

Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności

 

W związku z planowanym na miesiąc maj br. konkursem z RPO na działanie 3.2  Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej i zamiarem przystąpienia Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży do konkursu z projektem „Przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży” uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności na ww. zadanie. Ofertę drogą e-mailową proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia br. na adres email szpitalchelmza@gmail.com. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Dominika Piecha tel.(56) 63 92 223


Chełmża: Likwidacja barier w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży w zakresie umożliwienia osobom niepełnospra

wnym poruszania się i komunikowania
Numer ogłoszenia: 144722 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Szpital Powiatowy Sp. z o.o. , ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 675 22 55, faks 56 675 25 54.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szpitalchelmza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Szpital powiatowy Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Likwidacja barier w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: Likwidacja barier w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania poprzez budowę wewnętrznego szybu w miejscu istniejącej klatki schodowej, zakup i montaż windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku szpitalnym zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją dźwigu, przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.31.31.00-5, 42.41.61.00-6, 45.26.27.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. robót budowlanych polegających na budowie szybów windowych z montażem windy o wartości min. 250 000 zł każda,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności: - bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 250 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz OFERTA wraz z załącznikiem, oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut lub umowa spółki.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie: 1) wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 2) przedłużenia terminu w przypadku konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejsza umowa o czas trwania wstrzymania robót 3) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zmiana personelu (kierownicy robót) przy czym kwalifikacje wskazanych osób muszą być takie same lub wyższe jak deklarowane w ofercie 5) wynikającej z przepisów zmiany stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalchelmza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatowy sp. z o. o., 87-140 Chełmża, ul. Szewska 23 Sekretariat Prezesa Zarządu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Szpital Powiatowy sp. z o. o., 87-140 Chełmża, ul. Szewska 23 Sekretariat, umiejscowiony na II piętrze budynku, wejście C przy ulicy Szewska 23.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do POBRANIA

 


UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Dotyczy:

postępowania 1/2014 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania 

"Likwidacja barier w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania"

 

Treść zawiadomienia do pobrania

pobierz


Chełmża: Likwidacja barier w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
Numer ogłoszenia: 104250 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Szpital Powiatowy Sp. z o.o. , ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 675 22 55, faks 56 675 25 54.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szpitalchelmza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Szpital powiatowy Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Likwidacja barier w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: Likwidacja barier w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania poprzez budowę wewnętrznego szybu w miejscu istniejącej klatki schodowej, zakup i montaż windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku szpitalnym zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją dźwigu, przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.31.31.00-5, 42.41.61.00-6, 45.26.27.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. robót budowlanych polegających na budowie szybów windowych z montażem windy o wartości min. 250 000 zł każda,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności: - bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 250 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz OFERTA wraz z załącznikiem, oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut lub umowa spółki.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie: 1) wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 2) przedłużenia terminu w przypadku konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejsza umowa o czas trwania wstrzymania robót 3) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zmiana personelu (kierownicy robót) przy czym kwalifikacje wskazanych osób muszą być takie same lub wyższe jak deklarowane w ofercie 5) wynikającej z przepisów zmiany stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalchelmaza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatowy sp. z o. o., 87-140 Chełmża, ul. Szewska 23 Sekretariat Prezesa Zarządu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Powiatowy sp. z o. o., 87-140 Chełmża, ul. Szewska 23 Sekretariat Prezesa Zarządu umiejscowiony na II piętrze budynku, wejście C.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

POBIERZ

 

 
Chełmża: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SZPITALA
POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY

Numer ogłoszenia: 371274 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
 

PRZETARG NA
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE
SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O.
W CHEŁMŻY
Numer ogłoszenia: 309058 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szczegóły Ogłoszenia.pdf


Ogłoszenie o zamówieniu

 

 1. Zamawiający:

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

87-140 Chełmża

ul. Szewska 23

tel. 56 6752255 do 58

fax 56 6752554

 

 1. Tryb przetargu:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i następnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010r. nr 113,poz.759 z  poź. zm.) – procedura jak dla zamówienia publicznego wartości poniżej 200000 EURO.

 

 1. Adres strony internetowej, na której jest zamieszczona siwz:

      www.szpitalchelmza.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę bieżących potrzeb zamawiającego) dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

 

 1. Oferta częściowe:

Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych.

 

 1. Oferta wariantowa:

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy.

 

       8.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych  

            warunków:

            O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać dostawcy, którzy spełnią warunki udziału 

            w postępowaniu, o których mowa w art. 22 oraz w art. 24 Ustawy prawo zamówień 

            publicznych.

 

 1. Wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Jedynym kryterium jest cena.

 

 

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2013 roku o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Szewskiej 23.

 

 1. Termin związania ofertą:

30 dni.

 

      13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

            Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

 

      15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty

            z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

            Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

      16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, których mowa

            w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7:

            Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających wynikających z art. 

            67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 Chełmża,dn.23.07.2013

 
 
 
 
Załącznik nr 2 - Pakiety:
 
 
Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego:
 
 
 
 

OGŁOSZENIA O WYBORZE

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

– 1/SM/2013

Treść Ogłoszenia.doc

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA UBEZPIECZENIE
              SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY
 
Szczegółowe informacje w zakładce OGŁOSZENIA

 
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY
Numer ogłoszenia: 240644 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

 

 

Dostawa artykułów żywnościowych
Data zamieszczenia: 09.10.2012

Treść ogłoszenia

Załącznik - Specyfikacja


Chełmża: Dostawa artykułów żywnościowych
Numer ogłoszenia: 388008 - 2012;  data zamieszczenia: 09.10.2012

Pliki do pobrania:

ogłoszenie.doc (50kb)

specyfikacja.doc (271kb)
 

Pytania i odpowiedzi
 

 W związku z zapytaniem jednej z firm Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży odpowiada:

 Załącznik nr 1 tabela nr III.

 1.Czy w pozycji 24 przyprawa warzywna 70g Zamawiającemu chodzi o przyprawę do zup i potraw typu Kucharek 70g o składzie minimalnym –warzywa suszone 15,2%:marchew, pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por, czosnek, korzeń pietruszki, kapusta, pomidor, papryka, substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, inozynian disodowy, guanylan disodowy, cukier barwnik, przyprawy: pieprz czarny?”

 Odpowiedź: TAK

 2.Czy w pozycji 25 musztarda 100g Zamawiającemu chodzi o musztardę w słoiczku szklanym 180g?

Odpowiedź: Wielkość opakowania jest sugerowana przez Zamawiającego. Jeżeli Oferent nie posiada w sprzedaży towaru w takim opakowaniu może zaoferować w innym zbliżonym . W takim przypadku należy przeliczyć oferowane ilości opakowań tak aby łączna ilość oferowanego produktu zgadzała się z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Musztarda 100g x 20szt = 2000g odpowiada- Musztarda 180g x 11,11szt

 3.Czy w pozycji 32 dżem wielosmakowy 380g Zamawiającemu chodzi o dżem owocowy niskosłodzony o gramaturze od 280g?

 

Odpowiedź: TAK, dżem owocowy niskosłodzony w opakowaniu 380g. Wielkość opakowania jest sugerowana przez Zamawiającego. Jeżeli Oferent nie posiada w sprzedaży towaru w takim opakowaniu może zaoferować w innym zbliżonym . W takim przypadku należy przeliczyć oferowane ilości opakowań tak aby łączna ilość oferowanego produktu zgadzała się z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Dżem 380g x 200szt= 76000g  odpowiada -Dżem 280g x 271,4szt

 

4.Czy w pozycji 34 kakao 50g Zamawiającemu chodzi o kakao ciemne naturalne o zawartości tłuszczu 12% ? Jaka jest właściwa gramatura wskazanego w pozycji 34 przez Zamawiającego produktu gdyż opakowanie 50 g nie odpowiada ogólnie dostępnym opakowaniom produkowanym na rynku? Czy chodziło o opakowanie 100g lub 200g?

 

Odpowiedź: TAK , kakao ciemne naturalne w opakowaniu sugerowanym przez Zamawiającego. Jeżeli Oferent nie posiada w sprzedaży towaru w takim opakowaniu może zaoferować w innym zbliżonym . W takim przypadku należy przeliczyć oferowane ilości opakowań tak aby łączna ilość oferowanego produktu zgadzała się z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Kakao 50g x 10szt = 500g odpowiada -Kakao 100g x 5 szt

 

5.Czy w pozycji 36 kleik ryżowy 180g Zamawiającemu chodzi o kleik ryżowy typu Nestle który jest produkowany w opakowaniu 160g?

 

Odpowiedź: TAK, kleik ryżowy np.„Nestle” w opakowaniu sugerowanym przez Zamawiającego.  Jeżeli Oferent nie posiada w sprzedaży towaru w takim opakowaniu może zaoferować w innym zbliżonym . W takim przypadku należy przeliczyć oferowane ilości opakowań tak aby łączna ilość oferowanego produktu zgadzała się z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Kleik ryżowy 180g x 30szt = 5400g odpowiada Kleik ryżowy 160g x 33,75szt

 
Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]