Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej


Wydanie dokumentacji medycznej
 1. Dokumentację medyczną (kserokopię) wydaje się na wniosek pacjenta (druk wniosku dostępny na stronie internetowej lub w dziale statystyki medycznej).
  Wypełniony druk należy złożyć w dziale statystyki medycznej (Budynek C, parter).
   
 2. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
   
 3. Wniosek rozpatruje się w ciągu 7 dni od daty otrzymania.
   
 4. Odbiór i wydanie dokumentacji pacjentowi potwierdza się na wniosku.
   
 5. O terminie odbioru dokumentacji pacjent informowany jest osobiście lub telefonicznie.
  Dokumenty wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00.
   
 6. Jeśli dokumentacja wydawana jest innej osobie niż pacjent (np. dzieci, małżonek lub inna osoba upoważniona w historii choroby) musi ona posiadać upoważnienie wraz z numerem dowodu osobistego pacjenta i własnym w celu potwierdzenia tożsamości. Fakt odbioru dokumentacji przez inną osobę upoważnioną pacjent powinien zgłosić pracownikowi działu statystyki medycznej przy składaniu wniosku.
  Upoważnienie obowiązuje jednorazowo tylko dla wnioskowanej dokumentacji.
   
 7. Dokumentacja może być przesłana listem poleconym tylko w przypadku złożenia wniosku osobiście w siedzibie szpitala i potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej.
   
 8. W przypadku zgonu pacjenta, prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia (upoważnienie znajduje się w historii choroby).
   
 9. Za wydaną dokumentację medyczną nie pobiera się opłaty w przypadku jej udostępnienia:
 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. (wyciąg, odpis, kopia lub wydruk oraz na informatycznym nośniku danych);
   
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 1. W pozostałych przypadkach odpłatność pobiera się zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6.11.2008r. (Dz. Ustaw nr 52 poz.417 z 2009 z późn.  zmianami). W oparciu o aktualny komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia opłata za dokumentację wynosi:
 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,37 zł,
   
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,13 zł,
   
 • za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 10,66 zł.
 1. Kalkulację kosztów kopiowania dokumentacji ustala się przez przeliczenie ilości kopii stron x cenę (ewentualnie koszty listu poleconego).
   
 2. Kwota uiszczana jest w rejestracji poradni specjalistycznych szpitala lub przez wystawioną fakturę w dziale księgowości.
   

Załaczniki do pobrania:

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentaji medycznej

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]