Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu
08
maj
2024
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia na rzecz dzieci (czyli osób, które nie ukończyły 18. roku życia)
 

W związku z wejściem w życie (z dniem 15 lutego 2024 r.) ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606), wprowadzającej zmiany w przepisach ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2024 r. poz. 560), zwanej dalej „ustawą”, dotyczące szczególnych środków ochrony małoletnich przeciwdziałających zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, przypominam, iż na mocy ww. ustawy rozszerzono (od 15 lutego 2024 r.) obowiązki pracodawców m.in. prowadzących działalność związaną z leczeniem w zakresie związanym z rekrutacją nowego pracownika (art. 21 ustawy) oraz nałożono na podmioty wykonujące działalność leczniczą, obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich (Standardów), w odniesieniu do tych placówek medycznych w których przebywają lub mogą przebywać małoletni (art. 22b ustawy). Ww. podmioty mają obowiązek wprowadzenia Standardów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 15 sierpnia 2024 r. (art. 10 ustawy).

Zgodnie z art. 21 ustawy w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osoby do innej działalności związanej m.in. z leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności, przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej działalności, ma obowiązek sprawdzenia, czy dane takich osób są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym  lub w  Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Ponadto, zgodnie z art. 22 b ustawy każdy podmiot leczniczy (szpital, przychodnia, zakład opiekuńczo – leczniczy, fundacje i stowarzyszenia - wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia) oraz organizator praktyk zawodowych, do których uczęszczają, przebywają lub mogą przebywać małoletni (czyli osoby, które nie ukończyły 18. roku życia) jest obowiązany do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich (Standardy), o których mowa w rozdziale 4b ustawy.

Standardy winny być udostępnione na stronie internetowej podmiotu leczniczego oraz zamieszczone w widocznym miejscu w lokalu, w którym prowadzona jest działalność lecznicza, w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej d małoletnich.

Jednocześnie informuję, że w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace nad przygotowaniem przykładowych Standardów, które mają wesprzeć podmioty w opracowaniu odpowiednich standardów spełniających określone ustawą wymagania.

Jednocześnie informuję, iż  gospodarzem przedmiotowej ustawy jest Minister Sprawiedliwości. Zatem wszelkie prośby o interpretacje przepisów omawianej ustawy proszę kierować bezpośrednio do tego organu.

Ponadto informuję, iż na podstawie art. 22z ustawy, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie swojej właściwości jest uprawniony do kontroli wykonywania przez pracodawcę lub organizatora działalności obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, oraz obowiązku wprowadzenia standardów. W razie stwierdzenia naruszenia wykonywania przez pracodawcę lub organizatora działalności obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, lub obowiązku wprowadzenia standardów pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzający kontrolę niezwłocznie powiadamiają o tym właściwe organy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1606).

 

Informacje w zakresie rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogolne-informacje-o-rejestrze-sprawcowprzestepstw-na-tle-seksualnym

 

więcej...


06
maj
2024
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży zatrudni osoby na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza do pracy na bloku operacyjnym. Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę kontraktową. Osoby zaineresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 722 308 492- pielęgniarka oddziałowa lub 668 830 597 -pielęgniarka naczelna od godz.8.00 do godz.14.00 od poniedziałku do piątku.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]